Obec Trstín
ObecTrstín

Kontrolné orgány

Božena Trúchla – hlavný kontrolór obce


Plán kontrolnej činnosti

V súlade s § 18 f ods. 1 písm. b zákona č. 369/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov predkladám plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2016. Rozsah kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra v zmysle hore uvedeného zákona je zameraný na kontrolu:

 • zákonnosti
 • účinnosti
 • hospodárnosti
 • efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce.

 

Kontrola bude zameraná na:

 • kontrola účtovných dokladov a interných dokladov zameraná na formálnu a vecnú správnosť (dodržiavanie náležitostí účtovného dokladu, účtovného zápisu a pod. ) v zmysle zákona NR SR č. 431/2002 o účtovníctve v znení neskorších zmien a doplnkov
 • kontrola pokladničnej hotovosti v zmysle § 29 zákona v zmysle zákona NR SR č. 431/2002 o účtovníctve v znení neskorších zmien a doplnkov
 • kontrola použitia dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ, ŠKD a ŠJ na území obce Trstín
 • kontrola dodržiavania VZN
 • kontrola inventarizácie majetku obce k 31.12.2015
 • odborné stanovisko k záverečnému účtu za r. 2015
 • predloženie správy o kontrolnej činnosti v roku 2015
 • predkladanie správy o výsledkoch kontrol
 • vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2016

Okrem uvedenej kontrolnej činnosti môžu byť vykonané kontroly, o ktoré požiada obecné zastupiteľstvo a kontroly mimo plánu kontrolnej činnosti, vykonané na základe vlastného rozhodnutia.

Predložené: Trstín 18.1.2016 – Božena Trúchla – hlavný kontrolór


Predchádzajúci kontrolóri

Volebné obdobie 2002-2006
Dana Šlamborová (do 14.4.2004), Viera Hlávková (od 15. 4. 2004)

Volebné obdobie 1998-2002
Margita Indrišková (do r. 2001), Dana Šlamborová

Volebné obdobie 1994-1998
Margita Indrišková

Aktuálne počasie

dnes, piatok 6. 12. 2019
0 °C -3 °C
sobota 7. 12. 5/-2 °C
nedeľa 8. 12. 7/2 °C
pondelok 9. 12. 7/3 °C

Naše projekty

Mobilná aplikácia - V OBRAZE

v obraze